คณะกรรมการนโยบายประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี
ประธานกรรมการ

 
 
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองประธานกรรมการ

 
http://www.kku.ac.th/kkuadmin/2554-2558/md2014.jpg
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการ


รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการ


ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ

kamol
รองศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์
กรรมการ

http://www.kku.ac.th/kkuadmin/2554-2558/Hs_kull.jpg
รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข
กรรมการ

rangson
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือฯ
กรรมการและเลขานุการ

Read 288131 times Last modified on Monday, 03 August 2015 15:03
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper