คณะที่ปรึกษา

นายการันต์ ศุภกิจวิเลขการ

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน

ที่ปรึกษาสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศาสตราจารย์ น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศาสตราจารย์ น.พ.วันชัย วัฒนศัพท์

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper