วัตถุประสงค์และภารกิจ

ndc info 02

วัตถุประสงค์

  • เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือด้านบุคลากรและองค์ความรู้จากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
  • เป็นหน่วยประสานงานในการปฏิบัติงานตามโครงการความร่วมมือฯ กับหน่วยงานภายนอก
  • เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การจัดการองค์ความรู้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นหน่วยงานในการบริหารโครงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างครบวงจร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภารกิจ

  • ประสานความร่วมมือด้านบุคลากรและองค์ความรู้จากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
  • ประสานงานในการปฏิบัติงานตามโครงการความร่วมมือฯ กับหน่วยงานภายนอก
  • รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การจัดการองค์ความรู้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารโครงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างครบวงจร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของอธิการบดี ภารกิจต่างๆ ทั้ง 4 ข้อข้างต้นนั้น จะดำเนินการโดย คณาจารย์ / นักวิชาการ จากคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามความพร้อมศักยภาพ และลักษณะภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ โดยสำนักงานประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะทำหน้าที่เป็นกลไกและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนองค์กรภายนอก ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้เชี่ยวชาญที่จะรับผิดชอบในการดำการกิจกรรมต่างๆให้เป็นผลสำเร็จ
Read 268104 times Last modified on Thursday, 25 May 2017 02:13
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper