ความเป็นมา

ndc info

 

สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2501/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทั้งในด้านบุคคลากร แนวคิด วิธีการปฏิบัติ งบประมาณ ตลอดจนระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือและความต้องการของชุมชน ตลอดจนการประสานเชื่อมองค์ความรู้ในการจัดการโครงการจากหน่วยงานและองค์กร ที่ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ 

นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เกิดการบูรณาการในภาพรวม และการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศักยภาพในการดำเนินงานตามบทบาทดังกล่าว เนื่องจากได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งในการวิจัยผลิตความรู้ วิชาการ การดำเนินโครงการกับชุมชนที่ประสบความสำเร็จมากว่า 50 ปี และการมีบทบาทในการเป็นสถาบันเชื่อมประสานกับสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภายในและภานนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ จึงสมควรอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะทำการจัดตั้ง  สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

Read 249455 times Last modified on Thursday, 25 May 2017 02:11
Rate this item
(3 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper